Obchodní podmínky internetového obchodu konopnyspecial.cz

Provozovatel služby:

Lenka Tuizalová, sídlem Nábřeží SPB 648/72, Ostrava – Poruba, 708 00, IČ 72982624, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném v Ostravě, spisová značka S-SMO/411546/20/ŽÚ, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.konopnyspecial.cz (dále jen Prodávající)

1. Co děláme?

Nabízíme Vám široký sortiment prověřených odborně připravených produktů z konopí.

1.1. Prodávající provozuje na adrese www.konopnyspecial.cz internetový obchod (dále jen „e-shop“), který nabízí prověřené odborně připravené produkty z konopí.

1.2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a vámi se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

2. Jak funguje nakupování – uzavření kupní smlouvy?

Níže je popsán proces uzavírání kupní smlouvy mezi vámi a Prodávajícím prostřednictvím objednávky na e-shopu a její následný průběh.

2.1. Zboží prezentované na e-shopu si můžete pořídit prostřednictvím objednávkového formuláře na tomto e-shopu.

2.2. Formulář obsahuje zejména informace o:

 • zboží,

 • ceně,

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,

 • údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a

 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Na základě poskytnutí těchto informací je vytvořena objednávka (dále jen Objednávka).

2.3. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje, jež mají tvořit Objednávku. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, jsou považovány za aktuální, pravdivé a přesné.

2.4. Prodávající vám poté, co obdrží Objednávku, potvrdí její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy, a to na e-mailovou adresu vámi uvedenou v Objednávce nebo ve vašem uživatelském účtu.

2.5.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a vámi je uzavřena okamžikem, kdy je vám od Prodávajícího doručeno potvrzení o přijetí Objednávky.

2.7. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy si hradíte sám/sama s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.

2.8. Zboží vám bude dodáno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

2.9. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vám vystavit účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2.10. Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží a balného.

2.11. Jste povinen zboží převzít. Pokud si zboží dodané na dodací adresu uvedenou ve vaší objednávce nepřevezmete, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a vy jste povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s odesláním zboží dle vaší objednávky.

2.12. Tato smlouva může být uzavřena v českém, slovenském či anglickém jazyce.

3. Jaké jsou platební podmínky a cena zboží?

3.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti při převzetí

 • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího 1612593016/3030

 • bezhotovostně platební bránou

(dále jen „účet prodávajícího“);

3.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.8.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.9.     O odeslání objednávky bude kupující informován elektronicky.

4. Jak funguje uživatelský účet?

Po zadání osobních přístupových informací a hesla si můžete na adrese www.konopnyspecial.cz spravovat své objednávky. Při registraci však prosíme o zadání aktuálních údajů a respektování uživatelských pravidel – ať už těch, které jsme nastavili v rámci těchto podmínek, nebo těch, které vyžadují zákony platné v jednotlivých zemích.

4.1. Po provedení registrace máte přístup do svého uživatelského rozhraní (dále Uživatelský účet“).

4.2. V Uživatelském účtu jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a dále je udržovat aktuální.

4.3. Přístup k vašemu uživatelskému účtu je vždy zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

4.4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že uživatelský účet či webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení našich subdodavatelů. Prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou případnou nedostupností.

4.5. Prodávající je oprávněn po předchozím upozornění zrušit váš uživatelský účet, pokud porušujete obchodní podmínky nastavené Prodávajícím či porušujete právní předpisy či práva třetích osob.

5. Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

Při registraci do uživatelského účtu, stejně tak i při objednávce zboží, dochází ke zpracování vámi zadaných osobních údajů. Toto zpracování slouží k založení a fungování účtu a pro administraci objednávek.

Informace o osobních údajích zpracovaných za účelem objednání zboží obdržíte před samotným provedením objednávky.

Informace o osobních údajích zadávaných při registraci do uživatelského účtu za účelem jeho administrace naleznete níže.

Pokud byste chtěli o zpracování vědět více, přečtěte si bližší informace tady nebo nás kontaktujte.

Prodávající (dále také jako „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje Kupujícího:

 • jméno a příjmení,

 • telefonní číslo,

 • e-mailová adresa,

 • adresa dodání,

 • fakturační adresa,

 • název firmy,

 • sídlo firmy,

 • IČ, DIČ,

 • číslo bankovního účtu.

5.1.Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran, komunikace mezi smluvními stranami a plnění uzavřené smlouvy, a to po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let, nepožaduje-li právní předpis zpracování po dobu delší, nebo nebude-li takové zpracování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.

5.2.Emailová adresa v případě nákupu zboží může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.

5.3.Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky. Případně další zpracovatelé, s nimiž Prodávající v budoucnu naváže spolupráci.

5.4.Kupující bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

 • požadovat po Prodávajícím informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

 • vyžádat si u Prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po Prodávajícím vymazání osobních údajů – vymazání Prodávající provede, pokud toto vymazání není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy společnosti,

 • vznést námitku v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Prodávajícího,

 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má Kupující za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

  6. Jak vaše osobní údaje chráníme?

  6.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete tady:

  https://www.konopnyspecial.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju/

  https://www.konopnyspecial.cz/zpracovani-osobnich-udaju-prostrednictvim-cookies/

7. Jste spotřebitelem?

Pokud naši službu používáte pro soukromé účely, podívejte se na práva, která vám české zákony dávají.

7.1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu s Prodávajícím výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

7.2. Spotřebitel má podle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu.

7.3. Máte také právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

7.4. Prodávající je povinen spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od vás přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě jste povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nesete vy.

7.5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením vaší povinnosti, je Prodávající oprávněn vůči vám uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

7.6. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s provozovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Co když zakoupené zboží bude mít vadu?

8.1. Záruka na zboží, prodávané prostřednictvím e-shopu, se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Je-li kupujícím spotřebitel a není-li v záručním listu uvedena lhůta delší, činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

8.2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

8.3. V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva:

8.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

8.5. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

8.6. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

8.7. Při reklamaci je kupující povinen předložit doklad o nákupu a vyplnit průvodní list.

8.8. Prodávající informuje o stavu reklamace kupujícího.  

8.9. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

8.10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jeho náklady. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení oprávněné reklamace jsou hrazeny Prodávajícím.

8.11. Jestliže v rámci záruky dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet znovu od převzetí nového výrobku. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení (tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace – nikoli tedy termínem vyzvednutí zboží zákazníkem).

9. Obecná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.konopnyspecial.cz.

9.1. Pokud náš smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si tímto sjednáváme, že rozhodným právem je české právo. Případné spory jsou příslušné řešit české soudy.

9.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 20.11.2020.